Chakror

Copyright © All Rights Reserved entirety ab

Våra sju största energicentra, chakra

Här hittar du en lite djupare beskrivning av våra sju största chakra.

Våra chakra är energiscentra i kroppen som är lika viktiga som våra fysiska inre organ.

De representeras av en färg ur regnbågen och av en ton ur musikskalan.

Färgerna är dock bara ett slags fokus.

De färger som står efter ordet numera är information som kommer från Diana Cooper.

 

Rotchakrat

Rotchakrat är beläget vid genitalierna. Dess färg sägs vara djupt röd eller numera platina.

Rotchakrat är förbundet med det fysiska, vår kropp och materiella omvärld. När rotchakrat är i balans står vi stadigt på jorden, resonera realistiskt och känna oss jordade och trygga. Vi upplever framgång i sådant som arbete, ekonomi och bostad.

Om chakrat är i obalans kan vi uppleva otrygghet och utveckla egenskaper som fixering vid karriär, pengar och materiella ting.

Hjärtchakrat

Hjärtchakrat är beläget i bröstbenets mitt. Dess färg sägs vara grön eller numera vit, rosa eller ljusblå.

 

Hjärtchakrat är vårt centrum för känslor som tillit, accepterande, förlåtelse, glädje, men också lidande och sorg. Här finns vår förmåga att känna villkorslös och osjälvisk kärlek, denna kärlek kräver inget gensvar. För att kunna hysa denna kärlek, måste man kunna älska sig själv. Du älskar, accepterar och förlåter inte bara andra utan även dig själv. I hjärtchakrat uppstår även helande energi. Den som har god kontakt med hjärtchakrat verkar i regel helande på människor.

 

Kärlekens motpol är rädsla och ett hämmat hjärtchakra kan därför göra oss oemottaglig för kärlek. Oavsett hur mycket kärlek och omtanke vi får av omvärlden, så påverkar den oss inte och vi söker ständigt efter mer. När vårt inre är svultet på kärlek så känner vi rädsla som kan ge sitt uttryck i ångest och ilska.

 

Den som har obalans i hjärtchakrat kan lätt bli deprimerad, fastnar i självömkan och kan inte se någon mening med livet.

I hjärtchakrat möts de tre övre och de tre undre chakran och det är det första chakrat som har med andlighet att göra. Balansen i de övriga chakrarna styr även balansen i hjärtchakrat.

Kronchakrat

Kronchakrat är beläget på hjässans topp, fontanellen. Dess färg sägs vara lila/ljust lila eller numera kristall.

 

Det är kronchakrat som står i nära förbindelse med vår andlighet. Ju större kontakt vi har med rot-, mag-, solarplexus-, hjärt-, hals- och pannchakrat, desto större förbindelse har vi med vår andlighet och dess kvalitéer. Den som har en stark obalans i detta chakra kan tappa tron på livet och förlora förmågan att känna sig hel som människa.

 

Vår andlighet är en djup personlig upplevelse och du kan enbart finna den inom dig. Det är din sanning och går aldrig att överföras på någon annan – möjligen kan du inspirera andra att finna sin egen andlighet.

Magchakrat (sakral)

Magchakrat är beläget nedanför naveln. Dess färg sägs vara orange eller numera ljust rosa

Magchakrat har nära förbindelse med våra grundläggande känslor så som sexualitet, livsglädje, passion, spontanitet, men även ilska och vår kontroll över känslorna. Vi balanserar vårt magchakra genom att känna äkta egenvärde, att inte vara beroende av bekräftelser utifrån. God kontakt med magchakrat skänker oss glädje i vår sexualitet och lust.

 

Ett obalanserat magchakra kan leda till sexuella problem och hämningar samt brist på kontroll över sina känslor. Om chakrat är i obalans får vi ofta ett begär av att äga pengar och människor. Har man inte kontroll över sig själv och sina känslor, så vill man ha det över andra.

 

Halschakrat

Halschakrat är beläget vid halsgropen. Dess färg sägs vara blå/kungsblå.

Halschakrat handlar om kommunikation på djupet och är centrum för vår förmåga att lyssna och uttrycka oss. Detta center påverkar vår kommunikation, både fysiskt, sexuellt, känslomässigt, verbalt och andligt.

En god balans i halschakrat gör att vi kan kommunicera med andra människor, göra oss förstådda, samt förstå andra. Ett halschakra i obalans kan motarbeta vår kommunikationsförmåga. Vi kan inte göra oss förstådda och kan inte förstå varför. Man kan ha svårt för att ta egna beslut och överlåter därför detta åt andra.

Solarplexuschakrat

Solarplexuschakrat är beläget vid solarplexus, alltså mellangärdet. Dess färg sägs vara guldgul som solljus.

Solarplexuschakrat står för våra intuitiva intryck av andra människor. Är man en god människokännare så har man i regel ett välfungerande solarplexuschakra. Här uppstår känslan av att vara sitt eget livs herre, att man har kontroll över sig själv och det som händer.

 

Vi balanserar vårt solarplexus genom att tro på oss själva, känna självrespekt och självtillit. God kontakt med solarplexuschakrat ger oss god kontakt med våra känslor. Här uppstår känslor som förälskelse och kärlek som behöver gensvar.

 

Ett hämmat solarplexus kan väcka känslor som ångest och ilska på andra och tillvaron. Man har svårt att acceptera sina känslor, eller förlorar kontakten med dem helt vilket i sin tur leder till bristande självkännedom. Självförtroendet sjunker och självföraktet ökar. Man kan bli girig, snål, egocentrisk, svartsjuk, avundsjuk, avvisande och hatisk.

Den som har en obalans i detta chakra upplever sig själv som ett offer eller en martyr för ödet och för andra människor. Det är alltid någon annan som bär skulden.

Pannchakrat

Pannchakrat är beläget mitt i pannan. Dess färg sägs vara indigo eller numera kristall eller alla regnbågens färger.

Pannchakrat är vårt centrum för intelligens, intuition, förståelse, klarsyn och mål. Vår visshet om alltet. Vårt sjätte sinne – det som inte är fysiskt. En god kontakt med pannchakrat ger oss förmåga att se det ”andra inte ser”; att få visioner, kunna visualisera, se in i framtiden, se auror och energifält. Här uppstår våra intuitiva aningar, det som många inte kan förklara.

När pannchakrat är i obalans kan vi känna oss förvirrade. Vi vet inte vad vi vill uppnå med vårt liv och har svårt för att fatta beslut. Obalansen kan leda till tungsinne och att vi tappar kontakten med vår intuition och våra mediala förmågor

När jag jobbar med de psykiska strömmarna i massagen handlar det om att hjälpa dig att stärka din medvetenhet om vad du tar emot och vad du ger ut.

 

När du går genom livet utan att märka vad du ger ut och tar emot kan du bli på dåligt humör utan att förstå varför, du kan såra andra utan att märka det eller du kanske håller tillbaka av rädsla för att bli sviken och på så vis lever du ett begränsat liv istället för att leva livet levandes och i kontakt med dig själv.

 

Du ökar din kunskap om dig själv och ditt sätt att vara mot andra och mot dig själv.